Nostopalvelut

Tarvit­setko nos­toa­pua piharaken­nuk­sen, kat­toris­tikon tai vaikka­pa leikkimökin nostoon?

TKK Ser­vi­cen nos­topalve­lut tar­joaa tur­val­lista nos­toa­pua pienem­pi­in nos­totöi­hin niin työ­maalle kuin kotip­i­haan Limin­gas­sa, Oulus­sa ja muual­la Pohjois-Pohjanmaalla.

Nostopalvelut 5000 kg:aan ja 15 metriin saakka

Nykyaikaisen, ket­terän kalus­ton ja koke­neen kul­jet­ta­jamme avul­la varmis­tamme tur­val­liset ja suju­vat nos­tot mon­en­laisi­in tarpeisi­in.  

Nos­turi­au­tomme mak­simi­nos­tokyky auton vier­estä on 5000kg. Mak­simi­sivut­taisu­lot­tuvu­us autossa on 15 metriä, jos­ta nos­tokyky on 900kg.  

Nos­turi­au­tossa on myös kouravarus­tus, jol­la hoituu hel­posti esimerkik­si eri­lais­ten maa-ainesten nos­t­a­mi­nen ja levittäminen. 

Nostovoimaa tarpeisiisi

Nos­turi­au­tomme on lois­ta­va apu esimerkik­si piharaken­nuk­sen, kuten gril­lika­tok­sen, pihasaunan tai aitan nos­toon. Myös eri­lais­ten työ­maakuormien purku sujuu jouhev­asti nos­turi­au­ton avul­la.  

Ammat­ti­taitoiset kul­jet­ta­jamme ovat tot­tuneet työsken­telemään mon­en­laisil­la työ­mail­la, ja nos­tot tehdään aina tur­val­lis­es­ti haas­tavis­sakin kohteissa.

Mil­laista nos­topalvelua sinä tarvit­set?  
Ota rohkeasti yhteyt­tä, niin kat­so­taan, miten voisimme olla avuksi.