Viimeisteltyä työnjälkeä ja aitoa asiakaspalveluhenkeä

TKK Ser­vice on paikalli­nen met­al­lialan moniosaa­ja, joka palvelee yri­tys- ja yksi­ty­isas­i­akkai­ta met­al­li­rak­en­tei­den valmis­tuk­ses­sa sekä kor­jaushit­sauk­ses­sa konepa­jal­la Limin­gal­la. Liikku­van kalus­tomme ansios­ta tuomme palvelumme myös asi­akkaan luokse Oulus­sa ja muual­la Pohjois-Poh­jan­maal­la. Teemme met­al­li­tuot­teet ja kor­jaushit­sauk­set vuosikym­menten koke­muk­sel­la, mikä näkyy viimeis­tel­tynä työn­jälkenä ja ratkaisukeskeisenä asi­akas­palvelu­na.  

Monipuoliseen palvelu­va­likoimaamme kuu­lu­vat myös met­al­liro­mun noudot sekä nos­to- ja maanrakennuspalvelut.

Metallirakenteet

Valmis­tamme korkealaa­tuiset met­al­li­rak­en­teet mit­tati­laustyönä toivei­desi mukaan. Koti­maise­na käsi­työnä valmis­te­tut por­tit, kaiteet ja muut met­al­li­tuot­teet valmis­tu­vat pajal­lamme Limingassa.

Hitsaukset

Rikkoutuneet met­al­li­ai­dat, ‑por­tit ja muut met­al­li­rak­en­teet sekä raskaan kalus­ton kulu­vat osat kor­jaamme nopeasti ja ket­terästi uuden­veroisik­si. Liikku­van kalus­tomme ansios­ta myös maas­to­hit­sauk­set onnis­tu­vat nopeal­lakin varoitusajalla!

Muut palvelumme

Romumetallin nouto

Lojuuko pihamaal­lasi auton­ro­mu tai halu­atko helpon tavan kier­rät­tää purku­työ­maasi met­al­liro­mut? Me noudamme pienet met­al­lierät veloituk­set­ta pois kul­jek­si­mas­ta ja suurem­mista eristä tar­joamme kohtu­ullisen korvauksen. 

Maanrakennus

Etsitkö ammat­ti­aitoista maan­rak­en­ta­jaa salao­ji­tuk­si­in, pihan muokkauk­seen tai kaapelei­den kaivu­useen? Tar­joamme ket­terät maan­raken­nus­palve­lut kil­pailukykyiseen hin­taan työ­maalle tai kotipihaan. 

Nostopalvelut 

Tarvit­setko nos­turi­au­toa avuk­si leikkimökin, gril­lika­tok­sen, paljun tai vaikka­pa kat­toris­tikon nos­toon? Meiltä saat paikan päälle nykyaikaisen kalus­ton ja koke­neen kul­jet­ta­jan suorit­ta­maan nos­to­työt turvallisesti. 

Miksi TKK Service Ky?

Yli 30 vuo­den koke­mus met­al­lialan töistä ja 15 vuo­den koke­mus kiin­teistö­jen kun­nos­s­api­dos­ta sekä asi­akaslähtöi­nen ajat­te­lu­ta­pamme takaa­vat sin­ulle aina miel­lyt­tävän asi­akaskoke­muk­sen ja laadukkaan lop­putu­lok­sen kil­pailukykyiseen hintaan!

Halu­aisitko saa­da tar­jouk­sen työstä?  
Ota yhteyt­tä, niin laskemme sin­ulle sellaisen.