Evästekäytäntö

Tietoja tästä evästekäytännöstä

Tämä evästekäytän­tö selit­tää, mitä eväs­teet ovat ja kuin­ka käytämme niitä, minkä tyyp­pisiä evästeitä käytämme eli mitä tieto­ja keräämme evästei­den avul­la ja kuin­ka näitä tieto­ja käytetään sekä kuin­ka hal­li­ta evästease­tuk­sia. Lisäti­eto­ja siitä, kuin­ka käytämme, säi­lytämme ja suo­jaamme henkilöti­eto­jasi, on tietosuojakäytännössämme.

Voit mil­loin tahansa muut­taa tai peru­ut­taa suos­tu­muk­sesi evästeisi­in verkko­sivus­tol­lamme sivus­ton vasem­mas­sa alaosas­sa olev­as­ta ikonista.

Lisäti­eto­ja siitä, keitä me olemme, kuin­ka voit ottaa mei­hin yhteyt­tä ja kuin­ka käsit­telemme henkilöti­eto­jan­nee löy­dät tietosuojakäytännöstämme.

Suos­tu­muk­sesi kos­kee seu­raavia verkko­tun­nuk­sia: tkkservice.fi

Mitä evästeet ovat?

Eväs­teet ovat pieniä tek­sti­tiedos­to­ja, joi­ta käytetään pien­ten tieto­jen tal­len­tamiseen. Ne tal­len­netaan lait­teelle­si, kun verkko­sivus­to ladataan selaimeesi. Nämä eväs­teet aut­ta­vat meitä saa­maan verkko­sivus­ton toim­i­maan oikein, tekemään siitä tur­val­lisem­man, tar­joa­maan parem­man käyt­tökoke­muk­sen ja ymmärtämään, miten verkko­sivus­to toimii, sekä analysoimaan, mikä toimii ja mis­sä sitä on parannettava.

Kuinka käytämme evästeitä?

Kuten suurin osa verkkopalveluista, verkko­sivus­tomme käyt­tää ensim­mäisen ja kol­man­nen osa­puolen evästeitä useisi­in tarkoituk­si­in. Ensim­mäisen osa­puolen eväs­teet ovat enim­mäk­seen vält­tämät­tömiä verkko­sivus­ton toim­imisek­si oikein, eivätkä ne kerää henkilöko­htaisia tunnistetietojasi.

Sivus­tol­lamme käyte­tyt kol­man­nen osa­puolen eväs­teet ovat tarkoitet­tu pääasi­as­sa ymmärtämään, kuin­ka verkko­sivus­to toimii, kuin­ka olet vuorovaiku­tuk­ses­sa verkko­sivus­tomme kanssa, pitämään palvelumme tur­vas­sa, tar­joa­maan sin­ulle osu­via main­ok­sia ja kaiken kaikki­aan tar­joa­maan sin­ulle parem­man käyt­tökoke­muk­sen sekä nopeut­ta­maan tule­vaa vuorovaiku­tus­tasi verkko­sivus­tomme kanssa.

Millaisia ​​evästeitä käytämme?

Vält­tämät­tömät: Jotkut eväs­teet ovat vält­tämät­tömiä, jot­ta voit kokea sivus­tomme täy­den toimin­nan. Niiden avul­la voimme ylläpitää käyt­täjäis­tun­to­ja ja estää kaik­ki tieto­tur­vauhat. He eivät kerää tai tal­len­na henkilöko­htaisia ​​tieto­ja. Näi­den evästei­den avul­la voit esimerkik­si kir­jau­tua sisään tilille­si ja lisätä tuot­tei­ta ostosko­ri­in ja tehdä kas­san turvallisesti.

Tilas­tot: Nämä eväs­teet tal­len­ta­vat tieto­ja, kuten verkko­sivus­ton kävi­jöi­den määrä, yksit­täis­ten vierail­i­joiden määrä, mil­lä verkko­sivus­ton sivuil­la on vierail­tu, käyn­nin lähde jne. Nämä tiedot aut­ta­vat meitä ymmärtämään ja analysoimaan, kuin­ka hyvin verkko­sivus­to toimii ja mis­sä se vaatii parantamista.

Markki­noin­ti: Sivus­tomme näyt­tää main­ok­sia. Näitä evästeitä käytetään sin­ulle näyt­tämiemme main­os­ten per­son­oin­ti­in, jot­ta ne ovat sin­ulle merk­i­tyk­sel­lisiä. Nämä eväs­teet aut­ta­vat meitä myös seu­raa­maan näi­den main­oskam­pan­joiden tehokku­ut­ta. Kol­man­nen osa­puolen main­os­ten tar­joa­jat voivat myös käyt­tää näi­hin evästeisi­in tal­len­net­tu­ja tieto­ja näyt­tääk­seen sin­ulle main­ok­sia myös muil­la selaimen verkkosivustoilla.

Toimin­nal­liset: Nämä ovat evästeitä, jot­ka aut­ta­vat tiet­tyjä ei-olen­naisia ​​toim­into­ja verkko­sivus­tol­lamme. Näitä toim­into­ja ovat sisäl­lön, kuten videoiden upot­ta­mi­nen tai verkko­sivus­ton sisäl­lön jakami­nen sosi­aalisen medi­an alustoilla.

Eväste ase­tuk­set: Nämä eväs­teet aut­ta­vat meitä tal­len­ta­maan ase­tuk­sesi ja selausase­tuk­sesi, kuten kieliase­tuk­sesi, jot­ta sin­ul­la on parem­pi ja tehokkaampi koke­mus tule­vista vierailuis­tasi verkkosivustolla.

Kuinka voin hallita evästeasetuksia?

Jos päätät muut­taa ase­tuk­si­asi myöhem­min selau­sis­tun­non aikana, voit nap­saut­taa vasem­mas­sa alakul­mas­sa ole­vaa iko­nia. Tämä näyt­tää jälleen suos­tu­musil­moituk­sen, jon­ka avul­la voit muut­taa ase­tuk­si­asi tai peru­ut­taa suos­tu­muk­sesi kokonaan.

Tämän lisäk­si eri selaimet tar­joa­vat eri­laisia ​​tapo­ja estää ja pois­taa verkko­sivus­to­jen käyt­tämiä evästeitä. Voit muut­taa selaime­si ase­tuk­sia estääk­sesi / pois­taak­sesi eväs­teet. Lisäti­eto­ja evästei­den hallinnas­ta ja pois­tamis­es­ta on osoit­teessa wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.